• Kredyty Frankowe – Zakończ problem spłaty Swojego kredytu

  • Rozwód – Nowy etap w rodzinnych relacjach

  • Rekompensata za pracę w warunkach szczególnych – większa emerytura nawet o 600 zł

Specjalizując się w sprawach bankowych zajmujemy się sprawami kredytów frankowych. Reprezentujemy kredytobiorców pozwanych przez banki w sprawach o zapłatę, którym wzrost kursu waluty uniemożliwił regularną spłatę kredytu, którym to bank wypowiedział umowę i skierował sprawę na drogę postępowania sądowego.

W imieniu naszych Klientów pozywamy również banki, dochodząc przed sądem roszczeń związanych z nieważnością umowy kredytu frankowego, bądź jej odfrankowaniem. Świadczymy także pomoc prawną frankowiczom, których sprawy po wystawieniu bankowego tytułu egzekucyjnego zostały skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego.

Nieważność umowy lub jej upadek po wyeliminowaniu z niej zapisów dotyczących CHF

Tak dosłownie w jednym zdaniu można określić kształtującą się linie orzecznictwa w zakresie kredytów frankowych wyjaśnia adwokat Grzegorz Puszkarski. W wielu przypadkach postanowienia umowy kredytowej z uwagi na zastosowane w niej odwołania do kursów CHF powodują nieważność całej umowy. W niektórych jednak przypadkach zapisy dotyczące kursów CHF nie powodują nieważności całej umowy. Jednak w takiej sytuacji dalsze utrzymanie umowy kredytu, po wyeliminowaniu klauzul CHF, nie jest możliwe, co potwierdził Trybunał w „słynnym i głośnym” wyroku z dnia 3 października 2019 r. C 260/18, doprowadziłoby to nie tylko do zniesienia mechanizmu indeksacji oraz różnic kursów walutowych, ale również - pośrednio - do zaniknięcia ryzyka kursowego, które jest bezpośrednio związane z indeksacją kredytu do waluty. Co powoduje de facto taki sam skutek co nieważność całej umowy.

Upadek umowy i co dalej?

Zgodnie z kształtującą się obecnie linią orzecznictwa zarówno w jednym jak i drugim przypadku klient może żądać od banku zwrotu tego co wpłacił do tej pory tyłem spłaty kredytu zarówno w przypadku spłat dokonanych w złotych i przeliczanych na CHF oraz spłat dokonanych bezpośrednio w CHF.

Co dalej z kredytem?  

Przepisy dotyczącej tej kwestii są zawarte w kodeksie cywilnym i dotyczą nie tylko umów kredytu frankowego, ale wszelkich umów zawieranych na co dzień w obrocie cywilnoprawnym. W przypadku zawarcia umowy każda ze stron spełniła świadczenie na rzecz drugiej strony. Natomiast w przypadku nieważności umowy, bądź też w przypadku jej upadku z uwagi na niemożność jej utrzymania po wyeliminowaniu postanowień abuzywnych, każda ze stron ma własne roszczenie o zwrot spełnionego świadczenia – bank o zwrot kwoty przekazanego kredytu (tylko wypłaconego kapitału), a kredytobiorcy o zwrot tego co wpłacili do banku tytułem spłaty kredytu. Jest to rozliczenie nieważnej umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego o nienależnym świadczeniu. Sąd natomiast w sprawach frankowych przeciwko bankom, nie może brać pod uwagę z urzędu ewentualnych roszczeń banku związanych ze zwrotem wypłaconego kredytu, czyli stosować tzw. teorii salda.

Bezpłatna analiza umowy!!!

Przesyłając nam skan umowy, dowiesz się bezpłatnie, czy zapisy twojego kredytu pozwalają na jego unieważnienie i zmniejszenie Twojego zadłużenia.