• Kredyty Frankowe – Zakończ problem spłaty Swojego kredytu

  • Rozwód – Nowy etap w rodzinnych relacjach

  • Rekompensata za pracę w warunkach szczególnych – większa emerytura nawet o 600 zł

Lubimy wyzwania. Sprawy niecodzienne i trudne stanowią dla naszego zespołu dodatkową motywację do jeszcze bardziej efektywnej pracy. Do spraw trudnych i skomplikowanych należą niewątpliwie sprawy bankowe. Kancelaria Prawnicza Grzegorz Puszkarski Spółka Jawna zalicza się do nielicznego grona kancelarii zajmujących się prowadzeniem spraw bankowych. Spośród innych kancelarii specjalizujących się w tej dziedzinie wyróżnia nas wieloletnie doświadczenie, które pozwoliło nam wypracować własne sposoby działania co przynosi nam liczne sukcesy. Oczywiście w tych sprawach nie reprezentujemy banków. Stajemy po stronie konsumentów będących klientami banków, czyli osób słabszych, które mogłoby się wydawać, że w sądowych sporach z bankami są skazane na porażkę. Na swoim koncie mamy wiele wygranych spraw z największymi bankami posiadającymi w swoich strukturach wyodrębnione działy prawne, w których pracują wykwalifikowani specjaliści. Świadczymy kompleksową pomoc prawną w sprawach o zwrot niespłaconych kredytów i pożyczek. Ponadto sami w imieniu naszych klientów pozywamy banki w sprawach związanych z odzyskiwaniem nadpłaty związanej ze spłatą kredytu, zmniejszeniem zadłużenia wynikającego z umowy kredytu, zwrotem części prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu, sprawach związanych z pozbawieniem wykonalności bankowych tytułów egzekucyjnych oraz sprawach kredytów frankowych.


Kredyt darmowy - spłacasz sam kapitał

Korzystanie z usługi bankowej jaką jest kredyt konsumencki nie jest związane jedynie z nałożonym na Ciebie obowiązkiem terminowej spłaty poszczególnych rat kredytu. Szereg praw w tej materii zapewnia Ci ustawa o kredycie konsumenckim. Przepisy tej ustawy mając na celu ochronę praw konsumenta nakładają na banki szereg obowiązków. Jednym z głównych obowiązków banku jest udzielenie szczegółowych i rzetelnych informacji dotyczących kredytu, co ma pozwolić Ci na podjęcie świadomej decyzji dotyczącej zawarcia umowy kredytu. Przekazane informacje muszą zapewnić Ci dokonanie prawidłowej oceny opłacalności kredytu oraz wszelkich konsekwencji związanych z zawarciem umowy. Dlatego też w myśl przepisów ustawy o kredycie konsumenckim w umowach kredytowych nie ma żadnego miejsca na błędy banku związane z opracowaniem umowy kredytowej. Takie błędy zdarzają się jednak dość często. Każdy taki błąd kosztuje! Oczywiście to nie ty będziesz zobowiązany do zapłaty, tylko Twój bank.

Jeżeli Twoja umowa nie spełnia określonych wymogów możesz ubiegać się o zwrot części spłaconego kredytu lub zmniejszenie zadłużenia. Na czym to polega i co to oznacza dla Ciebie w praktyce? Jeżeli konstrukcja twojej umowy nie spełnia ustawowych wymogów dotyczących np. zawarcia w niej precyzyjnych informacji dotyczących zmiany oprocentowania, spłacasz wyłącznie sam kapitał. Jeżeli otrzymałeś od banku 60 tys. zł zwracasz "to co otrzymałeś do reki" czyli 60 tys. zł bez żadnych odsetek oraz dodatkowych kosztów.

Zdarzyć się może jednak tak, że spłacona przez Ciebie kwota kredytu przewyższa wartość otrzymanego kapitału. W takiej sytuacji masz prawo domagać się od banku zwrotu nadpłaty jakiej dokonałeś spłacając Swój kredyt.

Darmowa pożyczka

Prawo do zwrotu nadpłaty, lub zmniejszenia zadłużenia odnosi się nie tylko do umowy kredytu konsumenckiego. Z tego uprawnienia możesz również skorzystać w przypadku umów pożyczkowych  tzw. chwilówek jakie są oferowane przez instytucje parabankowe. Istota tych umów sprowadza się do tego, że bez zbędnych formalności i kryteriów dochodowych możesz otrzymać pożyczkę w wysokości kilku tysięcy złotych. Jednak całkowita kwota do zapłaty jaką musisz zwrócić często przekracza dwukrotnie wartość otrzymanego przez  Ciebie kapitału. Dzieje się tak za sprawą tego, że w umowach pożyczkowych często zawierane są dodatkowe opłaty, które nie są uwzględniane przy wskaźniku rrso. Nieprawidłowa wysokość rrso, nie uwzględniająca wszelkich opłat związanych z pożyczką wprowadza cię automatycznie w błąd co do jej opłacalności. Natomiast do wskaźnika rrso w wysokości 8 % jaki jest podawany w reklamach czy ofertach często po uwzględnieniu wszystkich ukrytych opłat, należy dodać dodatkowe zero. W umowach tych jak i w przypadku umów kredytów konsumenckich również często znajdują się inne postanowienia pozostające w sprzeczności z przepisami ustawy.  

Skorzystanie z powyższych uprawnień w przypadku umów kredytowych oraz pożyczkowych oznacza zmniejszenie twoich zobowiązań nawet o 40 %.

Wszystko zależy od Ciebie        

Pamiętaj, bank nie poinformuje Cię o błędach znajdujących sie w Twojej umowie. To zadanie należy do Ciebie. Sprawy bankowe oraz postanowienia umów kredytowych i pożyczkowych stanowią dość skomplikowaną i złożoną materię. Powierz swoją sprawę specjalistom. Skontaktuj się z nami i skorzystaj z naszej pomocy. Przeanalizujemy Twoją umowę oraz ustalimy, czy możesz ubiegać się o zwrot nadpłaty, lub zmniejszenie zadłużenia. Jeżeli natomiast bank nie uzna Twojego stanowiska, przygotujemy w Twoim imieniu pozew i zapewnimy Ci pomoc na etapie postępowania sądowego.
 
Wcześniejsza spłata kredytu - zwrot części prowizji

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.

Treść powyższego przepisu zakłada, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, lub pożyczki możesz się ubiegać o zwrot części prowizji przypadającej na pozostały okres obowiązywania umowy.

Przykład: Umowa kredytu została zawarta na okres do dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 1 stycznia 2028 r. Całkowita wcześniejsza spłata kredytu nastąpiła w dniu 1 stycznia 2019 r. Przysługuje Ci zwrot prowizji przypadającej na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 1 stycznia 2028 r.

Jeżeli dokonałeś wcześniejszej spłaty kredytu, lub pożyczki skorzystaj z naszej pomocy tak jak uczyniła to Pani Anna. Nasza Klientka zawarła umowę kredytu w wysokości 80 tys. zł na okres 8 lat. Pani Anna za udzielenie kredytu zapłaciła bankowi prowizję w wysokości 9 tys. zł. Kredyt został spłacony po 6 miesiącach. Oczywiście nasza kancelaria wystąpiła do banku o dobrowolny zwrot części prowizji. Bank pomimo naszych argumentów odmówił wypłaty. Sprawa miała swój finał na sali sądowej. Sąd w pełni podzielił nasze stanowisko i zobowiązał bank do zwrotu części prowizji.

Oczywiście mogłoby się wydawać, że sprawa o zwrot prowizji to nic skomplikowanego. Wręcz przeciwnie! Niejednolita linia orzecznicza oraz rozbieżne stanowiska doktryny czynią sprawy o zwrot prowizji niezwykle skomplikowanymi i zawiłymi. Dlatego też jeżeli dokonałeś wcześniejszej spłaty kredytu, oddaj swoją sprawę w dobre ręce. Wstąpimy w Twoim imieniu o zwrot prowizji oraz będziemy Cię reprezentować na etapie postępowania sądowego.


Kredyty frankowe

Specjalizując się w sprawach bankowych zajmujemy się również sprawami kredytów frankowych. W sprawach frankowych podobnie jak w innych sprawach bankowych pomagamy konsumentom. Reprezentujemy kredytobiorców pozwanych przez banki o zwrot niespłaconych kretów frankowych. Ponadto sami w imieniu naszych Klientów pozywamy banki z tytułu roszczeń związanych z kredytami frankowymi.

70 tys. zł nadpłaty  

O taką kwotę został nadpłacony kredyt jednego z naszych Klientów. Pan Sławomir podobnie jaki wielu innych kredytobiorców przekonany o rzekomej atrakcyjności kredytów frankowych zdecydował sie na kredyt w tej walucie. Początkowo nasz Klient wywiązywał się z terminowej spłaty należnych rat kredytu. Jednak z uwagi na problemy finansowe Pan Sławomir nie był w stanie podołać dalszej spłacie kredytu. Sprawa trafiła do Sądu. W naszej ocenie postanowienia umowy kredytowej zawierały tzw. klauzule abuzywne dotyczące indeksacji kredytu i ustalania kursu kupna i sprzedaży CHF, które przyznawały bankowi niczym nieograniczone uprawnienia w tej materii. W toku postępowania koniecznym było przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego. Dowód ten wykazał, że Pan Sławomir spłacił zaciągnięty kredyt. W związku z czym powództwo zostało oddalone. Opinia biegłego wykazała, że Pan Sławomir spłacił kredyt z nawiązką 70 tys. zł. Teraz Pan Sławomir jest wierzycielem baku.

Jak już zostało powyżej opisane na przykładzie Pana Sławomira w umowach kredytów frankowych znajdują się zwykle niedozwolone postanowienia umowne dotyczące indeksacji kredytu i ustalania kursu kupna i sprzedaży CHF. Postanowienia te dają bankom niczym nieskrępowane uprawnienia w zakresie ustalania kursu kupna i sprzedaży CHF mających bezpośredni wpływ na wysokość zaciągniętego kredytu oraz spłacanych przez Ciebie rat.

Powiedz sprawdzam

Prowadząc sprawy frankowe zajmujemy się również odzyskiwaniem części należności z tytułu nadpłaty kredytu. Dlatego jeżeli spłacasz kredyt frankowy skontaktuj się z nami!!!  Dokonamy szczegółowej analizy umowy. Jeżeli okaże się, że jesteś wierzycielem banku podobnie jak Pan Sławomir, zajmiemy się Twoją sprawę. W przypadku skierowania Twojej sprawy na drogę postępowania sądowego, co w sprawach kredytów frankowych jest nieuniknione będziemy reprezentować Cię na etapie postępowania sądowego.

Główną miarą jakości świadczonych przez nas usług są nasze sukcesy. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o wygranych przez nas sprawach odwiedź zakładkę wygrane sprawy.